Historia Koła PTTK „Baszta Kaszana”


Koło Miejskie PTTK w Trzebiatowie uzyskało prawa koła w roku 1955, należało ono do Oddziału Powiatowego PTTK w Gryficach. Członkowie działali aktywnie w różnych dziedzinach turystyki. Ważnym zadaniem, które stanęło przed Zarządem była rekrutacja nowych członków.
Koło w dniu 31.XII.1962 roku liczyło 29 członków a 31.XII.1963 roku miało w swoich szeregach 66 osób. Zwiększenie liczebności o 100% to ogromna zasługa poszczególnych członków, ich pracy i zaangażowaniu, którzy zachęcali do wstąpienia do PTTK nowych ludzi.
Organizowano wiele imprez turystycznych, np. w styczniu 1963 r. odbył się kulig z Trzebiatowa do Mrzeżyna. W sezonie letnim odbyły się dwie wycieczki, jedna do Kamienia Pomorskiego, Dziwnowa, Międzyzdrojów i Świnoujścia; druga na trasie Kołobrzeg, Koszalin, przez Ustronie Morskie, Mielno.
Już w 1962 roku Koło poczyniło starania o uzyskanie pomieszczenia na schronisko. Kilka miesięcy usilnych zabiegów zostało uwieńczonych sukcesem i w lecie 1963 roku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Trzebiatowie, przekazało posesję przy ul. Pl. Zjednoczenia 2 na warunkach dzierżawy z tym, że zwolniło Koło od płacenia czynszu na 3 lata. W dniu 2 lipca 1963 roku Dom Wycieczkowy został otwarty i zaczął przyjmować pierwszych turystów, którzy przyjeżdżali zapoznać się z historią, zabytkami kultury materialnej Trzebiatowa.
Uruchomienie tej placówki było możliwe dzięki ogromnej pracy i zaangażowaniu członków Koła a także wydatnej pomocy Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki, który przekazał na konserwację budynku kwotę 5 tys. złotych. Pełnego poparcia udzielił też Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki w Szczecinie przekazując sprzęt na wyposażenie Domu Wycieczkowego o wartości 22 tyś. zł (tu można wymienić: koce, materace, prześcieradła i inne niezbędne sprzęty).
Kierownikiem Domu Wycieczkowego została p. Janina Paradowska, która po skończonym sezonie turystycznym opiekowała się sprzętem i stroną organizacyjną.
Pod koniec roku 1963 Zarząd Koła PTTK w Trzebiatowie zawarł umowę z Dyrekcją POM w Trzebiatowie, aby w okresie zimowym 1963/1964 otworzyć świetlicę, z której korzystali by wszyscy członkowie Koła, pracownicy POM-u, a także ludzie młodzi. Wyposażono świetlicę w sprzęt, bibliotekę, radio, gry. Była czynna codziennie od godz. 17:00 do 22:00. Kierownikiem została p Janina Paradowska, drugim pracownikiem była p. Leonia Borowska.
Spośród członków Koła wyłonił się zespół amatorski, którego kierownikiem była p. Wanda Malewicz. Pierwszy występ w Trzebiatowie zespół dał 9.XII.1963 roku a w roku następnym wystąpili jedenaście razy, z okazji świąt, rocznic państwowych, np. w 18-stą rocznicę powstania Ochotniczej Rezerwy MO.
Członkowie Koło PTTK stawiali przed sobą coraz to nowe wyzwania. Werbowali nowych ludzi, organizowali wycieczki, rajdy. Brali udział w Zlotach .
W roku 1964 Koło Miejskie PTTK liczyło 81 członków. Założono 3 sekcje: pieszą, motorową i rowerową. Sekcja piesza organizowała rajd „Nadbałtycki” w okolicach Pobierowa, Trzęsacza, Pogorzelicy, a także brała udział w Zlocie w Kamieniu Pomorskim. Kierownikiem sekcji była p. Janina Jaronik. Sekcja motorowa, której kierownikiem był p. Stanisław Zdanowski i rowerowa brała udział w Zlocie w Kamieniu Pomorskim. W 1964 roku w sezonie letnim pracował Dom Wycieczkowy ale otwarto też Punkt Informacji Turystycznej.
Nadal organizowano rajdy, zloty. Sztandarową impreza zimą był kulig z Trzebiatowa do Mrzeżyna. Organizatorzy wycieczek obmyślali coraz to nowe trasy aby zwiedzić ciekawe turystycznie miejsca nie tylko w województwie. Wyjeżdżano też do Krakowa, Wrocławia.
Plenum Zarządu Okręgu PTTK w Szczecinie poinformowało Prezesa Koła Miejskiego w Trzebiatowie, że z dniem 1.I.1967r. planuje się uruchomienie w Trzebiatowie samodzielnego Zarządu Oddziału PTTK. Odbył się I Walny Zjazd, na którym w dniu 2.IV.1967r. powołano samodzielną jednostkę organizacyjną Oddziału w Trzebiatowie , a jego prezesem został p. Stanisław Zdanowski. Rok ten uważany jest za czas powstania organizacji do której należały koła młodzieżowe, dorośli z zakładów pracy.
Hasła jakie głoszono w tym czasie, chociażby jedno z nich:
Rok 1967 – Międzynarodowym Rokiem Turystyki – „Turystyka Paszportem Pokoju”.
Walny Zjazd w Trzebiatowie, poza ogólnymi postanowieniami dotyczącymi organizacji imprez turystycznych w Uchwale Nr 1/1/67 w punkcie 5 zobowiązał Oddział PTTK  w Trzebiatowie do zorganizowania Kursu przewodnickiego.
Coraz więcej członków PTTK zaczęło uprawiać turystykę kwalifikowaną . Rozwija się też turystyka masowa na Wybrzeżu Trzebiatowskim. To spowodowało konieczność zapewnienia turystom odpowiednio zorganizowanej działalności przewodnickiej.
Dnia 5 maja 1983 roku Uchwałą Zarządu Oddziału PTTK powołano i zorganizowano Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego. Na stanowisku kierownika tegoż Biura zatrudniono kol. Antoniego Krzewickiego.
W dniu 8 września 1983 roku Zarząd Oddziału PTTK w Trzebiatowie podjął uchwałę, na podstawie której zorganizowany został pierwszy kurs dla Przewodników Turystycznych PTTK. Słuchaczami kursu byli mieszkańcy Trzebiatowa, głównie nauczyciele miejscowych szkół. Wykładowcami na kursie byli najlepsi znawcy Pomorza Zachodniego w dziedzinie turystyki, ochrony przyrody, historii i architektury regionu. Można wymienić tu:  dr Czesława Piskorskiego, prof. Annę Gryń, Stanisława Gończaruka, Jana Krzysztonia.
Kurs zakończony został egzaminem teoretycznym i praktycznym w dniu 2 lipca 1984 roku. Wszyscy kandydaci, którzy przystąpili do egzaminu zdali go wynikiem pozytywnym. Po złożeniu ślubowania otrzymali legitymacje przewodnickie.
Na pierwszego prezesa Koła Przewodników wybrano kol. Zenona Adamczyka.
Rozpoczął się okres intensywnej pracy. Przewodnicy doskonalili swoje umiejętności, poszerzali wiadomości niezbędne do właściwego oprowadzania wycieczek i zainteresowania turystów naszym regionem.
Obok działalności statutowej koło przewodników prowadziło szkolenia i tak zorganizowano drugi kurs dla osób, które pragnęły zostać przewodnikiem. Kurs został zakończony egzaminem w maju 1987 r. i kolejne 18 osób otrzymało legitymacje przewodnickie. Natomiast przewodnicy z pierwszego kursu poszerzyli swoje uprawnienia o klasy przewodnickie i uprawnienia na sąsiednie województwo  Koszalińskie.
Przewodnicy w sezonie letnim prowadzili wycieczki z turystami, którzy odwiedzali Pomorze Zachodnie a także z młodzieżą z okolicznych szkół z terenu miasta i gminy.
Początek lat dziewięćdziesiątych to czas dużych przemian w turystyce. Odbywał się proces reprywatyzacji i prywatyzacji obiektów turystycznych. Powstały nowe przedsiębiorstwa prywatne, które nastawiły się głównie na obsługę turystyki wyjazdowej, często o ściśle ograniczonym zasięgu przestrzennym .
Część ośrodków turystycznych została sprzedana albo przekazana władzom samorządowym i wszystkie zostały zmuszone do dostosowania się do zasad gospodarki wolnorynkowej. Nastąpiła restrukturyzacja bazy turystycznej uwzględniająca przejście od modelu turystyki socjalnej do modelu turystyki  komercyjnej.
W latach 1989/1990 do turystyki wprowadzone zostały zasady gospodarki wolnorynkowej. Kryzys lat osiemdziesiątych, koszty reform gospodarczych spowodowały obniżenie stopy życiowej ludności i spadek popytu na usługi turystyczne.      W roku 1991 powołano Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, który przejął wszystkie sprawy związane z turystyką. Do zadań Urzędu należało m.in. ustalanie kierunków i programów rozwoju turystyki.
Działalność nasza do 1991 roku była prowadzona pod szyldem Biura Obsługi Ruchu Turystycznego. Jako przewodnicy, braliśmy czynny udział w imprezach turystycznych organizowanych przez PTTK na szczeblu krajowym, wojewódzkim, ale i sami byliśmy organizatorami sejmików przewodnickich (w 1990 r.- IV Sejmik, 1995 r.- VI  Sejmik Przewodników Szczecińskich a 2002- III Sejmik województwa –Zachodniopomorskiego). Zakończył swoją działalność oddział PTTK w Trzebiatowie. Przewodnicy – nieliczni, ale chętni do działania nadal prowadzili działalność statutową PTTK. Jako jednostkę nadrzędną wybrali sobie Oddział PTTK Zachodniopomorski w Szczecinie. Koło zostało przekształcone w klub przewodników, który przyjął nazwę „Baszta Kaszana” i jako taka jednostka organizacyjna PTTK działa do dnia dzisiejszego. W 1997 roku odbyły się wybory. Prezesem klubu został kol. Tadeusz Rak, sekretarzem F. Maciejuk a skarbnikiem K. Rachański.
W tym też roku w szeregi przewodników Klubu PTTK „Baszta Kaszana” wstąpili nowi przewodnicy z  kursów przewodnickich odbywających się w Szczecinie.
Rok 1998 to kolejny rok, kiedy do klubu napłynęli nowi przewodnicy. Byli to nowo upieczeni przewodnicy po kolejnym kursie przeprowadzonym przez Zachodniopomorski Oddział PTTK.
Powiększyło się grono trzebiatowskich przewodników o osoby nowe, które zaangażowały się w prace na rzecz turystyki naszego regionu.
W roku 2000 powstała Polska Organizacja Turystyki, promująca między innymi Polskę na świecie. Administracyjnymi problemami turystyki od czerwca 2000 r. zajmuje się Departament Turystyki w Ministerstwie Gospodarki.
Obecnie zainteresowanie turystyką jest konsekwencją zmiany tempa i trybu życia. Aktywność życia ludzi przesuwa się w kierunku zaspokajania potrzeb związanych z wypoczynkiem. Współczesny człowiek jest świadomy funkcji turystyki, odczuwa potrzebę poznawania nieznanych, ciekawych miejsc, przyrody, pragnie być bliżej natury.
Zmiany ustrojowe sprawiły, że w ostatnich latach ruch turystyczny z i do Polski znacznie wzrósł, przy czym w turystyce przyjazdowej szczególną rolę odgrywa tzw. turystyka handlowa oraz zbliżona do niej turystyka biznesowa.
W 2000 roku jesienią odbyły się kolejne wybory do zarządu Klubu, Prezesem został ponownie kol. T. Rak, sekretarzem H. Szkudlarek -Feliksiak, skarbnikiem K. Rachański. Członkowie klubu biorą udział w imprezach turystycznych organizowanych przez inne koła, kluby oraz ogólnopolskie. Następuje zacieśnienie więzi między poszczególnymi oddziałami i kołami przewodnickimi z regionu. Klub zaczyna współpracować z Kołobrzegiem, Międzyzdrojami i Koszalinem. Wspólne imprezy, wyjazdy, szkolenia. Członkowie klubu wchodzą w skład Zarządu Oddziału, Komisji Przewodnickiej. Wraca współpraca z Urzędami Miast i Gmin. Rozpoczyna się kilka imprez cyklicznych między innymi „Rajd PTTK po Ziemi Trzebiatowskiej”, spływ kajakowy, oraz od 2003 roku „Guide Tour” i wiele innych. W 2002r. – część naszych kolegów i koleżanek opuściła Klub i założyła własną działalność gospodarczą lub pozostała nie zrzeszona w kołach/klubach przewodnickich, pozostając w PTTK i opłacając składki. W kolejnych latach  dochodzili do nas następni przewodnicy z kolejnych kursów prowadzonych przez ościenne oddziały PTTK.
Rok 2005 – 9 stycznia po kampanii wyborczej w strukturach PTTK kolejne wybory do władz klubu, ZO i ZKP. Nowy zarząd w składzie Prezes- T. Rak, sekretarz- H. Szkudlarek – Feliksiak, skarbnik-O. Gargała, delegaci na ZPKP -A. Gargała, K. Rachański. Również i w tym roku powiększyło się nasze grono.
Obok działalności przewodnickiej uczestniczymy czynnie w życiu społeczności Trzebiatowa. Aktywnie uczestniczymy w obchodach Dni Trzebiatowa „Święto Kaszy”. Współpracujemy z referatem promocji UG Rewal i bierzemy udział w promowaniu naszego regionu np. koleżanki i koledzy wzięli udział w programie „Kawa czy Herbata” nagrywali program dla TV – Szczecin i TV -Sudety. Organizujemy każdego roku wycieczki dla mieszkańców po naszym województwie celem lepszego poznania go. Pracujemy i prowadzimy szkolenia dla członków klubu. Nasi koledzy T. Rak, O. i E. Gargała i Paweł Pawłowski są instruktorami przewodnictwa.
Kolejne osoby będą również szkolone w tym kierunku. Decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego przewodnicy T. Rak, H. Szkudlarek -Feliksiak otrzymali nominacje uprawniające do udziału w komisjach egzaminujących kandydatów na przewodników i pilotów wycieczek. Mamy w swoich szeregach uprawnione osoby do kontroli przewodników nadane przez Marszałka. Nasi koledzy T. Rak i K. Rachański zostali wyróżnieni odznaką „Zasłużony Przewodnik” co jest najwyższym wyróżnieniem dla przewodnika. Większość członków naszego klubu wyróżniono „srebrnymi” i „złotymi” odznakami za działalność z młodzieżą oraz „srebrne i złote honorowe” odznaki  PTTK. Oprowadzamy, co roku kilka tysięcy osób. Pracujemy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi turystami. Prowadzimy grupy osób niepełnosprawnych np. w roku 2007 oprowadziliśmy 950 wycieczek. w tym 35 społecznych. Podobnie było w latach poprzednich po roku 2000. W ostatnich latach chcąc jeszcze bardziej promować region organizujemy z gminą Rewal spotkania przewodników z całej Polski. Od dwóch lat po rajdzie trzebiatowskim spotykamy się z młodzieżą na wycieczkach ekologicznych (przyrodniczych) w nadleśnictwie Gryfice i miejscowości Mrzeżyno. W 2008 roku, 21 lutego zorganizowaliśmy po raz pierwszy w Trzebiatowie Światowy Dzień Przewodnika Turystycznego. Zaprosiliśmy kolegów przewodników z naszego województwa. Imprezy przez nas organizowane, angażują przewodników na zasadzie wolontariatu. Rok 2008 to rok, pełen zaangażowania członków klubu w działalność promocyjną regionu zachodniopomorskiego. Artykuły prasowe, udział w spotkaniach promocyjnych, referaty, szkolenia organizowane przez różne instytucje. Nasze koleżanki i koledzy zapraszani są na inauguracje sezonu turystycznego jak również na podsumowania. Z końcem roku 2008 przeprowadzono zgodnie z zarządzeniem ZG PTTK wybory do władz klubu. Obecny Zarząd w składzie Tadeusz Rak-prezes, Halina Szkudlarek-Feliksiak-sekretarz oraz Aleksandra Gargała-skarbnik jednogłośnie wybrani zostali na kolejną kadencję 2009-2012. Jednocześnie wybrano delegatów na zjazd Oddziału i zjazd Samorządu Przewodnickiego w Szczecinie.
Mijający 2008 rok zakończył się miłym akcentem. Nasz kolega Prezes – Tadeusz Rak w uznaniu zasług dla rozwoju turystyki został doceniony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 19 grudnia 2008 roku na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie otrzymał z rąk Marszałka Województwa Odznakę Honorową „ ZA ZASŁUGI DLA TURYSTYKI”. Wyboru i selekcji dokonał referat Promocji i Turystyki przy Marszałku województwa zachodniopomorskiego. Jest to chyba dowód na pozytywne pojęcie dziedziny turystyki.
Kończący się rok to także przygotowania do kolejnych wyzwań jak VI Guide Tour w kwietniu 2009’ oraz X Jubileuszowy Rajd PTTK po Ziemi Trzebiatowskiej w maju. Wszystko to dzięki współpracy członków klubu „Baszta Kaszana” za co jesteśmy wdzięczni.

Z turystycznym pozdrowieniem
Prezes – Tadeusz Rak
Sekretarz – Halina Szkudlarek-Feliksiak.